Department of Applied Entomology

Published before 2009

The most important publications published before 2009

 

Bichta P., Tomczyk A. 2002. Comparison of harmfulness of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch and the carmine spider mite Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) on greenhouse grown cucumber. Journal of Plant Protection Research. vol. 42 (2): 131-141.

Boczek J., Dąbrowski Z.T. 2005. Zadania systematyki i taksonomii stawonogów a potrzeby nowoczesnej ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (1): 60-67.

Boczek, J., Michalska, K. 1988. Eriophyid mites infesting blackberry and raspberry fruits. Prace ISK 1-2, 187-987: 52-53.

Boczek, J., Michalska, K. 1989. Studies on eriophyid mites (Acari: Eriophyoidea). III. Bulletin of Polish Academy of Science. Biological Sciences. Vol. 37 (37(10-12): 307-312.

Boczek J., Shi A., Lewandowski M. 2002. Studies on eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea). A-3. Bulletin of the Polish Academy of Science, Biological Sciences, 50(4): 264-270.

Czajkowska B., Kielkiewicz M. 2002. Linden-leaf morphology and the host-plant susceptibility to Eotetranychus tiliarium (Hermann) (Acarida: Tetranychidae). Acarid Phylogeny and Evolution. Adaptations in mites and ticks. F. Bernini, R. Nannelli, G. Nuzzaci, E. De Lillo (eds.). Kluver Acad. Publ. 435-440

Czajkowska B., Kiełkiewicz M. 2006. The comparison of reproduction potential of spruce spider mite on spruces in consecutive growing seasons. In: Advances in Polish Acarology, G. Gabryś & S. Ignatowicz(eds). Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2006: 56-61

Czajkowska Barbara, Puchalska Ewa. 2006. European larch (Larix decidua) and sweet chestnut (Castanea sativa) as host plants of spruce spider mites (Oligonychus ununguis Jacobi). Biological lett. 2006, 43(2): 307-313.

Czajkowska B., Puchalska E. 2005. Spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi) and its predators associated with ornamental coniferous plants in Polish nurseries. IOBC/ wprs Bulletin 28(1):75-78.

Czajkowska B., Kiełkiewicz M., Puchalska E. 2003. Population parameters as an inicator of susceptibility of ornamental coniferous plants to spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi). Journal of Plant Protection Research 43(2): 155-162.

Dąbrowski Z.T. 1970. Czynniki determinujące wzrost liczebności drapieżnych roztoczy (Acarina, Phytoseiidae) w sadach jabłoniowych opryskiwanych pestycydami. Część I. Polskie Pismo entomol. 40: 141-189.

Dąbrowski Z.T. 1970. Effect of pesticides on the association of predatory mites in apple orchards.Ekol.Pol. 18: 817-36.

Dąbrowski Z.T. 1971. Feeding response of the two-spotted spider mite to some plant components. Proceed. 3rd Intern. Congress of Acarology, Prague, 1971: 211-15.

Dąbrowski Z.T. 1974. Zasady wyboru i akceptacji roślin żywicielskich przez przędziorka chmielowca - Tetranychus urticae Koch (Acarina, Tetranychidae). Zeszyty Naukowe Akad. Roln. w Warszawie, Rozprawy Naukowe 37, 125 ss.

Dąbrowski Z.T. 1976 (1-e wydanie), 1988 (2-e wydanie). Podstawy Odporności Roślin na Szkodniki. PWRiL, Warszawa, 260 ss.

Dąbrowski Z.T. 1978. Właściwości roślin żywicielskich a zwalczanie szkodników. s.509 – 530. W: Biologiczne Metody Walki ze Szkodnikami Roślin (red. J.Boczek, J.J. Lipa). PWN, Warszawa, 594 ss.

Dąbrowski Z.T. 1985. The biology and behaviour of Cicadulina triangula in relation to maize streak virus resistance. Insect Sci. Application 6: 417-424.

Dąbrowski Z.T. 1987. Comparative studies of Cicadulina leafhoppers in West Africa. Proceeding of the 2nd Intern. Workshop on Leafhoppers and Planthoppers of Economic Importance. Provo, Utah, 28th July-1st August 1986 (red. M.R. Wilson i L.R.Nault).CAB International Institute of Entomology, London, UK:.35-39

Dąbrowski Z.T. 1987. Two new species of Cicadulina China (Hemiptera, Euscelidae) from West Africa. Bulletin entomol. Research 77: 53-56.

Dąbrowski Z.T. 1989. Procedure and techniques for rearing Cicadulina leafhoppers.s. 84-93. W: Toward Insect Resistant Maize for the Third World (red. J. Keyser, N. Russell). Mexico, D.F., CIMMYT, 327 ss.

Dąbrowski Z.T. 1991. Innovative linkages of universities and research institutions: ICIPE’s Experience. Proceedings of the International Conference on the Innovative Approaches for Sustainable Capacity Building for Insect Science Leadership in Africa. s. 95-110. (red. A. Ng’emy-Mengech). The Rockefeller Foundation Bellagio Study and Conference Centre, Villa Serbelloni, 24-28 June 1991, Bellagio, Italy. The ICIPE Science Press, Nairobi, 125 ss.

Dąbrowski Z.T. 1994. Distribution of Cicadulina leafhoppers and Maize Streak Virus occurrence in Africa. s.171-188. W: Tropical Entomology (red. R.K. Saini). ICIPE Science Press, Nairobi, Kenya, 409 ss.

Dąbrowski Z.T. 1997. The impact of the FAO/ARC Integrated Pest Management project on vegetables, wheat and cotton in the Sudan. s. 25-42. W: Integrated Pest Management in Vegetables, Wheat and Cotton in the Sudan: Participatory Approach (red. Z.T.Dąbrowski). The ICIPE Science Press, Nairobi, Kenya, 245 ss

Dąbrowski Z.T. 1999. Znaczenie partnerskich powiązań przy opracowywaniu i wdrażaniu integrowanych programów ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post.Ochr.Roślin 39: 190-200.

Dąbrowski Z.T. 2000. Konieczność zmian metod w opracowywaniu i wdrażani integrowanych metod ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post.Ochr. Roślin 40: 334-342.

Dąbrowski Z.T. 2002. Advantage versus risk of using GMOs in agriculture: What we learn from the experience in plant protection. European Society for New Methods in Agricultural Research. XXXII Annual Meeting, 10-14 September 2002, Warsaw, Poland. Book of Abstracts and Plenary Lectures: 9 – 13.

Dąbrowski Z.T. 2005. Wpływ transgenicznych odmian tolerujących herbicydy na wybrane elementy agrocenoz – doświadczenia brytyjskie. Post. Nauk Roln.1: 105-119.

Dąbrowski Z.T. 2007. Agrotechniczne, hodowlane, mechaniczne i biologiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami. s 21 – 31W: Integrowana produkcja roślinna (red..J.Podleśny) PIORiN i UIUNG-PIB, Puławy, 212 ss.

Dąbrowski Z.T. 2007. Czy jest możliwe pogodzenie nowych technologii w rolnictwie z postulatami zachowania bioróżnorodności: odmiany tolerujące herbicydy w doświadczeniach brytyjskich. Kosmos 56 (3-4): 307-318.

Dąbrowski Z.T. 2007. Doskonalenie metodyki oceny ryzyka uwolnienia GMO do środowiska i monitoringu: wybrane projekty badawcze w UE. Kosmos 56 (3-4): 265-274.

Dąbrowski Z.T. 2007. Farmers’ knowledge, attitude and needs for biological control adoption in integrated production: the case studies in Poland. Information Bulletin EPRS IOBC 37: 9 –17.

Dąbrowski Z.T. 2007. Metody prognozowania, sygnalizacji i monitoringu pojawienia się szkodników oraz progi ich zagrożenia i ekonomicznej szkodliwości. s. 33-41. W: Integrowana produkcja roślinna (red..J.Podleśny) PIORiN i UIUNG-PIB, Puławy, 212 ss.

Dąbrowski Z.T. 2007. Ocena badań nad ekologicznymi konsekwencjami uprawy odman genetycznie modyfikowanych (GM): przykład oddziaływania kukurydzy Bt na organizmy niedocelowe. Post. Nauk Roln. 2/2007: 57-70.

Dąbrowski Z.T., 1988. Effect of the release of viruliferous Cicadulina triangula Ruppel on population density and species composition of „wild” Cicadulina spp. leafhoppers (Hemiptera, Euscelidae). Journal Appl. Entomol. 105: 450-454.

Dąbrowski Z.T., Bielak B. 1978. Effect of some plant chemical compounds on the behaviour and reproduction of spider mites (Acarina: Tetranychidae). Ent. exp. appl. 24: 117-126.

Dąbrowski Z.T., Boczek J., Kropczyńska-Linkiewicz D., Garnis J. 2008. Znaczenie infrastruktury ekologicznej w integrowanej ochronie roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (3):761-770.

Dąbrowski Z.T., Czajkowska B. 2006. First experiments on unintended effects of Bt maize feed on non-target organisms in Poland. GMOs in Integrated Plant Production. IOBC wprs Bulletin 29 (5): 39-42.

Dąbrowski Z.T., Górecka J. 2006. Pyłek odmian roślin zmodyfikowanych gebnetycznie a motyle. Kosmos 55: 259-265.

Dąbrowski Z.T., Górecka J. 2006. Metodyka oceny ryzyka uprawy odmian zmodyfikowanych genetycznie odpornych na szkodniki. Prog. Pl. Prot./Post. Ochr.Roślin 46 (1):180-188.

Dąbrowski Z.T., Karaszewska I. 2006. Effect of training in integrated production of strawberries on farmers’ knowledge and pro-ecological practices. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticul;t. and Landsc. Architect. 27: 25 – 36.

Dąbrowski Z.T., Kidiavai E.L. 1983. Resistance of some sorghum lines to the spotted stalk- borer Chilo partellus under Western Kenya conditions. Insect Sci. Application 4: 119-126.

Dąbrowski Z.T., Kropczyńska D., Garnis J. 2008. Vegetation on field margins as a source of predatory mites (Phytoseiidae) for strawberry plantations in Poland: Preliminary observations. IOBC wprs Bulletin 34:25-28.

Dąbrowski Z.T., Legutowska H. 1976. Wpływ położenia plantacji i agrotechniki na występowanie połyśnicy marchwianki (Psila rosae F.). Wiadomości Ekologiczne 22: 265-277.

Dąbrowski Z.T., Patel N.Y. 1981. Investigation on physiological components of Atherigona soccata larvae and their interaction with sorghum-I. Larval enzymes. Insect Sci. Application 2: 73-76.

Dąbrowski Z.T., Rodriguez J.G. 1971. Studies on resistance of strawberries to mites. 3. Preference and nonpreference responses of Tetranychus urticae and T. turkestani to essential oils of foliage. Journal Econ. Entomol. 64: 387-391

Dąbrowski Z.T., Seredyńska U. 2007. Characterisation of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) response to aqueous extracts from selected plant species. J. Pl. Protection Research 47 (2): 113 – 124.

Dąbrowski Z.T., Wiśniewska M. 2006. Case studies on knowledge and attitude to pro-ecological principles in plant protection by onion producers in the Błonie region. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticul;t. and Landsc. Architect. 27: 17 – 23.

Dmowska E, Ignatowicz S., Lewandowski M., Maszkiewicz J., Szymański J., Uliński Z. 2006. Ochrona Pieczarki. Hortpress, Warszawa, 144 pp.

Dubas J.W., Tomczyk A. 2005. Zakładanie, pielęgnacja i ochrona plantacji wierzb energetycznych. Wydawnictwo SGGW. 105 s.

Fajemisin J.M., Efron Y., Kim S.K., Khadr F.H., Dąbrowski Z.T., Mareck J., Bjarnason M., Parkinson V., Everett L.A., Diallo A. 1985. Population and varietal development in maize for tropical Africa through resistance approach. s. 385-407. W: Breeding Strategies for Maize Production Improvement in the Topics (red.: A. Brandolini i F. Salamini). Relazioni e Monografie Agrarie Subtropicali e Tropicali. Nuova Serie, 100:.449 ss.

Gawrońska H., Kiełkiewicz M. 1999. Effect of the carmine spider mite (Acarida: Tetranychidae) infestation and mechanical injury on the level of ABA in tomato plants. Acta Physiologiae Plantarum 21(3): 297-303

Garnis J., Dąbrowski Z.T. 2008. Effect of crop plant specieson the efficacy of pheromone traps for monitoring of the turnip moth (Agrotis segetum [Schiff.]) (Lep., Noctuidae). Veget. Crops Res. Bull. 58: 23-40.

Garnis J., Dąbrowski Z.T. 2008. Praktyczna ocena metod i technik stosowanych w monitoringu rolnicy zbożówki (Agrotis segetum) Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (3): 836-840.

Górecka J., Dąbrowski Z.T., Godzina M., Kubis K. 2008. Validation of some techniques used in the evaluation of GM plant effects on tri-trophic interaction. IOBC wprs Bulletin 33:51-58.

Górecka J., Godzina M., Dąbrowski Z.T. 2008. Effect of Bt maize MON 810 expressing Cry 1 Ab toxin on Aphidius colemani in tritrophic plant – herbivore – parasitoid system 2008, . J. Pl. Prot. Res. 48 (1): 129-136.

Ignatowicz S., Lewandowski M. 2000. Mites (Acarina) found in the substrate used for cultivation of the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) and their economic importance. In: Ignatowicz S. (Ed.). Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego "Akarologia Polska u Progu Nowego Tysiąclecia", Wydawnictwo SGGW, Warszaw, pp. 289-293.

Kawka B., Tomczyk A. 2002. Influence of extracts from sage (Salvia officinalis L.) on some biological parameters of Tetranychus urticae Koch feeding on Algerian Ivy (Hedera helix variegata L.). Bulletin OILB srop. Vol. 25 (1): 127 – 131.

Kaźmierczak B., Lewandowski M. 2006. Phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) inhabiting coniferous trees in natural habitats in Poland. Biological Letters, 43(2): 315-326.

Kiełkiewicz M. 1985. Ultrastructural changes in strawberry leaves infested by two-spotted spider mites. Entomologia Experimentalis et Applicata 37: 49-54.

Kiełkiewicz M. 1988. Susceptibility of previously damaged strawberry plants to mite attack. Entomologia Experimentalis et Applicata 47: 201-203.

Kiełkiewicz M. 1994. The appearance of phenolics in tomato leaf tissues exposed to spider mite attack. Acta Horticulturae 381: 687- 690.

Kiełkiewicz M. 1996. Dispersal of Tetranychus cinnabarinus on various tomato cultivar. Entomologia Experimentalis et Applicata 80: 254-257.

Kiełkiewicz M. 1999. Ultrastructural cell modification in tomato (Lycopersicon esculentum) leaf tissue in response to the carmine spider mite (Tetranychus cinnabarinus ) feeding. Ecology and Evolution of the Acari. J. Bruin, L.P.S. van der Geest, M.W. Sabelis (red.). Kluver Academic Publishers Dordrecht /Boston /London: 603-615.

Kielkiewicz M. 2002. Influence of carmine spider mite Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acarida: Tetranychidae) feeding on ethylene production and the activity of oxidative enzymes in damaged tomato plants. Acarid Phylogeny and Evolution. Adaptations in mites and ticks. F. Bernini, R. Nannelli, G. Nuzzaci, E. De Lillo (eds.). Kluver Acad. Publ.: 389-392.

Kiełkiewicz M. 2002. Phenolic acids in tomato plants induced by carmine spider mite (Tetranychus cinnabarinus Boisduval) feeding. IOBC/wprs Bulletin 25(6): 57-63.

Kiełkiewicz M. 2004. Indukowana odporność pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w odpowiedzi na żerowanie przędziorka szklarniowca (Tetranychus cinnabarinus Boisd.) – wybrane zagadnienia. Induced resistance of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in response to the carmine spider mite (Tetranychus cinnabarinus Boisd.) feeding – a case study. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44(1): 138-146.

Kiełkiewicz-Szaniawska M. 2003. Strategie obronne roślin pomidorów (Lycopersicon esculentum Miller) wobec przędziorka szklarniowca (Tetranychus cinnabarinus Boisduval, Acari: Tetranychidae) [Defensive strategies of glasshouse tomato plants against the carmine spider mite infestation]. Rozprawy Naukowe i Monografie [Treatises and Monographs]. Wydawnictwo SGGW [Warsaw Agricultural University Press] Warszawa 2003, 140 ss.

Kielkiewicz M., Gajc-Wolska J., Szwacka M., Malepszy S. 2008. Changes in biochemistry of cucumber carrying the thaumatin II gene: relevance to herbivores. GMOs in Integrated Plant Production. IOBC/ wprs Bulletin 33: 79-84.

Kiełkiewicz M., Miazek A., Szwacka M. 2008. Local and systemic responses induced by Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) feeding in cucumber plants transformed with thaumatin II gene. Integrative Acorology. Bertrand M., S. Kreiter K.D., McCoy A., Migeon M., Navajas M.-S., Tixier L.Vial (eds.). Proceedings of the 6th European Congress European Association of Acarologists, Montpellier, 21-25 July 2008: 472-477.

Kielkiewicz M., Pitera, E., Olszak, I., Żurańska, D. 2006. Spider-mite susceptibility of scab Vf -resistant apple genotypes. Biological Letters 43(2): 327-334.

Kiełkiewicz M., Puchalska E., Czajkowska B. 2005. Changes in biochemical composition of needles of ornamental dwarf spruce (Picea glauca ‘Conica’) induced by spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi, Acari: Tetranychidae) feeding. Acta Physiologiae Plantarum 27 (4): 463-471.

Kiełkiewicz M., Puchalska E., Majda T., Czajkowska B., Kula J. 2004. The volatile compounds of ornamental dwarf white spruce (Picea glauca ’Conica’) induced by spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi 1905, Acari: Tetranychidae). Phytophaga XIV: 585-591.

Kiełkiewicz M., Van de Vrie M. 1990. Within-leaf differences in nutritive value and defence mechanism in chrysanthemum to the two-spotted spider (Tetranychus urticae). Experimental & Applied Acarology 10: 33-43.

Kiełkiewicz M., Willimowski B., Szaryńska P. 2008. Tomato plant growth and resistance to some arthropod herbivores in response to harpin and grapefruit seed extract treatments. Biostimulators in modern agriculture. Solanaceous crops. Z.T. Dąbrowski (ed.). The Editorial House Wieś Jutra, Limited. Warszawa: 27-35.

Kropczynska D., Czajkowska B., Tomczyk A., Kielkiewicz M. 2002. Mite communities on linden trees (Tilia spp.) in an urban environment. Acarid Phylogeny and Evolution. Adaptations in mites and ticks. F. Bernini, R. Nannelli, G. Nuzzaci, E. De Lillo (eds). Kluver Acad. Publ.: 303-313

Kropczyńska, D., van de Vrie, M., Tomczyk, A., 1985. Woody ornamentals. In: Spider mites, their biology, natural enemies and control. eds. W. Helle and M.W. Sabelis. Elsevier, 1B:385-393.Lewandowski M. 2006. A new eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea) on Picea abies (Pinaceae). Zootaxa, 1304: 61-68.

Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Evaluation of a microbial insecticide, VectoBac 12 AS, for controlling mushroom flies. Pestycydy, 1: 11-18.

Lewandowski M., Ignatowicz S. 1998. Fecundity of the mushroom sciarid, Lycoriella solani Win., females developed from larvae which survived treatment with microbial insecticide, VectoBac 12 AS. Pestycydy, 2-3: 33-37.

Lewandowski M., Kozak M. 2008. Distribution of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on coniferous trees. Experimental and Applied Acarology, 44: 89-99.

Lewandowski M., Szafranek P. 2005. Ectoparasitic mite Hemipteroseius adleri (Acari: Otopheidomenidae) on the red firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Experimental and Applied Acarology, 35: 251-257.

Lewandowski M., Sznyk A, Bednarek A. 2004. Biology and morphology of Lycoriella ingenua (Diptera: Sciaridae). Biological Letters 41(1): 41-50.

Lewandowski M., Szudyga K., Kiśluk A., Ignatowicz S. 1998. Effects of applications of a microbial insecticide, VectoBac 12 AS, to compost and casing on the mushroom yield . Pestycydy, 1: 19-25.

Lipa J.J., Andrzejewski K., Dąbrowski Z.T., Kryczyński S., Orlikowski L.B., Sobiszewski P. 2005. Ochrona roślin w Polsce w latach 1994-2004 w ocenie Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (1): 256-266.

Łabanowska –Bury D., Dąbrowski Z.T., Łabanowska B. 2005. Farmers’ knowledge and needs for training in integrated pest management on black currant plantations in Poland. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. Landsc Architect. 26: 83-91.

Łabanowska-Bury D., Eyre M., White R., Dąbrowski Z.T., Effingham Ph., Leifert C. 2007. Enhancing activity of beneficial invertabrate predatorts and parasites in organic vegetable crops. Information Bulletin EPRS IOBC 37: 90 – 97.

Łoboda T., Pietkiewicz S., Dmoch J., Markus J., Lewandowski M. 1998. Gas exchange and growth of winter rape as influenced by Meligethes aeneus feeding. IOBC/WPRS Bulletin, 21(5): 55-61.

Manrakhan A., Lux S. A. 2008. Effect of food deprivation on attractiveness of food sources, containing natural and artificial sugar and protein, to three African fruit flies: Ceratitis cosyra, C. fasciventris and C. capitata. Entomologia Experimentalis et Applicata, 127: 133-143.

Michalska, K. 2005. Spermatophore deposition throughout the day by the plum rust mite, Aculus fockeui. Experimental and Applied Acarology 35: 111-116.

Michalska, K. 2000. The influence of conspecific males on spermatophore deposition in the eriophyid mite Aculus fockeui. Experimental and Applied Acarology 24: 905-911.

Michalska, K. 2003. Climbing of leaf trichomes by eriophyid mites impedes their location by predators. Journal of Insect Behaviour 16: 833-844.

Michalska, K. 1999. Guarding and spermatophore deposition in the free-living eriophyid mite Vasates robiniae Nalepa. Behaviour 136: 899-918.

Michalska, K. Boczek, J. 1991. Sexual behaviour of males attracted to female quiescent deutonymphs in the Eriophyoidea (Acari). In: Modern acarology (Dusbabek, F. and Bukva, V. eds.). Academia, Prague and SPB Academic Publishing bv, The Hague, Vol. 2, pp. 549-553.

Michalska K., Kropczyńska-Linkiewicz D. 2006. Composition of acarofauna and seasonal changes in the distribution of phytoseiid mites on the elm Ulmus laevis Pall. In: Advances in Polish Acarology/Postępy Polskiej Akarologii. (G. Gabryś and S. Ignatowicz eds.).Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 227-236.

Michalska, K., Kropczyńska - Linkiewicz, D. 2002. Fauna roztoczy w uprawach malin chronionych i niechronionych [Mite fauna on sprayed and unsprayed raspberries]. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 42: 651-653.

Michalska, K., Shi A. 2004. A first view on factors influencing spermatophore deposition by the eriophyid mite Cecidophyopsis hendersoni (Keifer). Phytophaga. XIV:141-148.

Michalska K., Skoracka A., Navia D., 2008. Behaviour of Eriophyid mites (Acari: Eriophyoidea). In: Integrative Acarology. Proc. of the 6th European Congress (M. Bertrand, S. Kreiter, K.D. McCoy, A. Migeon, M. Navajas, M.-S. Tixier, L. Via, eds), EURAAC (European Association of Acarologists) 2008, pp. 296-299.

Michalska, K., Mańkowski D. R. 2006. Population sex ratio in three species of eriophyid mites differing in degree of sex dissociation. Biological letters: 43:197-207.

Okoth Y.A.O., Dąbrowski G., Thotappilly G., Van Emden H.F., 1987. Comparative analysis of some parameters affecting maize streak virus transmission of various Cicadulina spp. populations Insect Sci. Application 8: 295-300.

Okoth Y.A.O., Dąbrowski Z.T. 1987. Population density, species composition and infecticity with maize streak virus (MSV) of Cicadulina spp.leafhoppers in some ecological zones in Nigeria. Oecol. Applic. 8: 191-200.

Oldfield, G. N., Michalska, K.1996. Spermatophore deposition, mating behaviour and population mating structure. In: Eriophyoid mites - their Biology, Natural Enemies and Control. Lindquist E.E., Sabelis M. W. and J. Bruin J. (eds). Elsevier Science B.V., Amsterdam, The Netherlands, pp. 185-198.

Puchalska E. 2006. The influence of Oligonychus ununguis Jacobi (Acari: Tetranychidae) on photosynthetic activity and needle damage of Picea glauca ‘Conica’. Biological lett. 2006, 43(2): 353-360.

Puchalska E., Czajkowska B. 2005. Cypress (Chamaecyparis sp.) as the host plant of the spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi, Acarida:Teranychidae). Protection of Plant Collections Against Pests and Dieses. 2005. Vol 2: 58-65.

Puchalska E., Czajkowska B. Kiełkiewicz. M. 2008. Morphological, anatomical and chemical characterization of white spruce (Picea glauca ‘Conica’) differently aged needles and hypotheses on their influence on Oligonychus ununguis infestation. Acta Physiologiae Plantarum, 30 (2):225-232.

Puchalska Ewa, Tykarska Teresa, Czajkowska Barbara. 2006. Morphological and anatomical factors responisible for varied susceptibility of some species of spruce to infestation by spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi). Acta Phisiologiae Plantarum 28 (6): 599-604.

Radzka N., Szlendak E. 2005. „Some aspects of mating behavior in Acarus siro (Acari: Acaridae)”. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- Horticult. And Landsc. Architect. 26: 19-22, Wyd. SGGW.

Rodriguez J.G., Kemp T.R., Dąbrowski Z.T. 1976. Bahaviour of Tetranychus urticae toward essential oil mixtures from strawberry foliage. Journal Chem. Ecol. 2: 221-230.

Shi A., Tomczyk A. 2001. Impact of feeding eriophyid mite Epitrimerus gibbosus (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) on some biochemical compounds of blackberry (Rubus spp.). Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences. Vol 49 (1): 41-47.

Szklarzewicz T., Szlendak E., Boczek J., Biliński S. 1992. „Oogenesis in the lesser grain borer Rhizopertha dominica (Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae)”. Int. J. Insect Morphol. and Embryol. 21(1): 63-76.

Skoracka A., Lewandowski M., Boczek J. 2008. New species and new records of eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) from grasses. Annales Zoologici (Warszawa), 58(2): 365-372.

Skoracka A., Lewandowski M., Boczek J. 2005. Catalogue of eriophyoid mites of Poland. Catalogus faunae Poloniae (N.S.), No. 1. Natura optima dux Foundation, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 199 pp.

Soika G., Kielkiewicz M. 2004. Occurrence of Phytoptus tetratrichus Nalepa (Acari: Eriophyoidea) and differences in the morphology of leaf galls on two linden species. Phytophaga XIV: 615-622.

Szaniawski R.K., Kiełkiewicz M. 1982. Maintenance and growth respiration in shoots and roots of sunflower plants grown at different root temperature. Physiologia Plantarum 54: 500-504.

Szlendak E. 2008. „Anatomia synganglionu Ixodes scapularis Say (Acari: Ixodidae) z uwzględnieniem rozmieszczenia wybranych grup komórek neurosekrecyjnych oraz przypuszczalna rola synganglionu w regulacji witelogenezy i syntezy ekdysteroidów [Synganglial anatomy; map of the neurosecretory cells; putative role of synganglion in vitellogenesis and synthesis of ecdysteroids in Ixodes scapularis Say (Acari: Ixodidae”]. Wyd. SGGW. pp 136.

Szlendak E. 2006. “Factors affecting sperm competition in stored product mites (Acari: Acaridae)”. Postępy Polskiej Akarologii. Wyd. SGGW: 411-413.

Szlendak E, Wakuliński W., Boczek J., Domosławska A. 2008. „Struktura jakościowa i ilościowa grzybów przenoszonych przez roztocze przechowalniane [Community of fungi transferred by stored product mites]”. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. vol: 48(1): 146-149.

Szlendak E. Wakuliński W, Boczek J. 2007. „Preferencje roztoczy w wyborze ziarniaków pszenicy porażonych przez różne gatunki grzybów [Food preferences of acarid mites in selecting wheat kernels infested by different fungi]”. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. vol: 47(1): 141-145.

Szlendak E., Lewandowski M. 2002. Laboratory rearing of Parasitus consanguineus (Oudemans et Voigts, 1904) (Mesostigmata: Parasitidae). In: Ignatowicz S. (Ed.) Postępy Akarologii Polskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 229-232.

Szlendak E., Lewandowski M. 2000. Parasitus consanguineus (Mesostigmata: Parasitidae), newly reported species of predatory mite occurring in Polish mushroom houses. In: Ignatowicz S (Ed.) Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego "Akarologia polska u progu nowego tysiąclecia", Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp.143-148.

Szlendak E., Conyers C., Muggleton J., Thind B. 2000. “Pirimiphos-methyl resistance in two stored product mites, Acarus siro and Acarus farris, as detected by filter paper bioassay and esterase activity assay”. Exp. Appl. Acarol. 24: 45-54.

Szlendak E., Boczek J., Bruce W., Davis R. 1985. „Effect of gamma-radiated males on egg production in Acarus siro”. Florida Entomologist 68(2): 286-290.

Szlendak E., Boczek J., Bruce W., Davis R. 1987. „Effects of gamma radiation on spermatophore production and reception and subsequent fecundity and egg viability in Acarus siro L.”. (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 3: 33-44.

Szlendak E., Davis R. 1989. „The effects of fast electron radiation on the development of Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)”. Appl. Radiat. Isot. 40(9): 807-811.

Szlendak E., Boczek J., Bruce W. 1990. „Effects of fast electrons on the reproductive biology of the grain mite Acarus siro”. (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 8: 223-231.

Szlendak E., Kraszpulski P. 1991. „Energy budget of the grain mite Acarus siro (Acari: Acaridae)”. Exp. Appl. Acarol. 10: 221-230.

Szlendak E., Boczek J., Oliver, Jr., J. H. 1992. „Effect of radiation on spermatogenesis in Acarus siro L. (Acari: Acaridae)”. J. econ. Entomol. 85(1): 162-167.

Szlendak E, Oliver, Jr., J. H. 1992. „Anatomy of synganglia including their neurosecretory regions in unfed, virgin female Ixodes scapularis Say (Acari: Ixodidae)”. J. Morphol. 213: 1-16.

Sznyk-Basałyga A., Bednarek A., Lewandowski M. 2002. Effect of simultous application of entomopatogenic nematodes and insecticide Trigard on flies Lycoriella solani (Diptera: Sciaridae) and Megaselia halterata (Diptera: Phoridae). Progress in Plant Protection, 42(2):460-463.

Tomczyk A. 2002. Changes in secondary plant metabolites in cucumber leaves induced by spider mites and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) In: Induced Resistance in Plants against Insects and Diseases. Bulletin OILB srop. Vol. 25 (6): 67 – 71.

Tomczyk A. 2001. Physiological and biochemical responses of plants to spider mite feeding. In: Acarology R.B. Haliday, D.E. Walter, H.C. Proctor, R.A. Norton and M.J. Collof (eds). CSIRO Publishing, Melbourne, 2001, 306 – 313.

Tomczyk A. 2002 Changes in the content of soluble sugars in leaves of cucumber plant infested with Tetranychus urticae Koch and treated with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). In: Acarid Phylogeny and Evolution: Adaptation in Mites and Ticks. Bernini F., Nannelli R., Nuzzaci G., de Lillo E. eds. Kluwer Academic Publishers. 393 – 399.

Tomczyk A. 2006. Increasing cucumber resistance to spider mites by biotic plant resistance inducers. Biological Lett. 43 (2): 381-387.

Tomczyk A. Burda W. 2005. Behaviour and activity of Phytoseiulus persimilis (A.-H.) on mite infested cucumber plants cultivated in the presence of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). Bulletin OILB srop. Vol. 28 (1): 267-270.

Tomczyk A., Kiełkiewicz M. 2000. Effect of growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on development of spider mite populations on glasshouse cucumber and tomato. Journal of Plant Protection Research 40 (1): 22-25.

Tomczyk A., Kiełkiewicz M. 2001. Changes in content of proteins and free amino acids in the foliage of mite-infested glasshouse cucumber and tomato treated with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). Journal of Plant Protection Research 41(1): 61-66.

Tomczyk A., Kropczyńska D., Ptak A. , Titova M., Shumiło N., Oreshnikov A., Nosov A., Furmanowa M. 2007. Effect of Polyscias filicifolia extracts on the level of chestnut trees injury by the horse-chestnut leafminer Cameraria ohridella Deschka and Dimic. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49/1: 55-60.

Tomczyk, A. 1989. Physiological and biochemical responses of different host plants to infestation by spider mites (Acarina: Tetranychidae).Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwa SGGW AR w Warszawie. 1989. 112 stron

Tomczyk, A., Kropczyńska, D., 1985. Effects on the host plants. In: Spider mites, their biology, natural enemies and control. eds. W. Helle and M.W. Sabelis. Elsevier, 1A:317-327.

Twardowski T., Dąbrowski Z. T (red.). 2007. Kosmos 3-4: GMO – szanse i ograniczenia. 209 -325 ss.

Witaliński W., Szlendak E., Boczek J. 1990. „Anatomy and ultrastructure of reproductive systems of Acarus siro (Acari: Acaridae)”. Exp. Appl. Acarol. 10: 1-31.

Witul A., Kiełkiewicz M. 1999. Life-history parameters of two closely related forms of the Tetranychus urticae - complex on different host plants. Ecology and Evolution of the Acari. J. Bruin, L.P.S. van der Geest, M.W. Sabelis (red.). Kluver Academic Publishers Dordrecht /Boston /London: 399-404.

Woźniak K., Dąbrowski Z.T., Słowiński A. 2007. Popytka ukreplienija ekołogiczeskoj ctabilnosti w jabłoniewych sadach czerez sinteticzeskich piesticidow alternatiwnymi metodami w borbie s jabłonnoj płodożorkoj. Information Bulletin EPRS IOBC 37: 97 – 103.

Van Emden H.F., Dąbrowski Z.T. 1994. Biodiversity and habitat modification in pest Management. Insect Sci. Application 15 (6): 605-620.