Department of Applied Entomology

Professors

dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz, prof. SGGW

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na WOiAK

Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Na WOiAK

Aktualna problematyka badawcza:

Udział enzymów anty- oksydacyjnych w mechanizmach odporności wybranych roślin jedno- i dwuliściennych na stresy biotyczne (owady, roztocze) oraz abiotyczne (susza).

Zmiany niezamierzone w metabolizmie i składzie biochemicznym roślin transgenicznych i ich wpływ na zachowanie i bionomię szkodników.

Znaczenie wtórnych metabolitów, pochodnych szlaku fenylopropenowego w interakcjach roślina - szkodnik (owady, roztocze).

Lotne związki roślinne w relacjach roślina – roztocz - wróg naturalny.

Rola stymulatorów odporności roślin w relacja roślina – szkodnik.

Podatność Vf - genotypów jabłoni na roztocze.

Biochemiczne skutki żerowania szpecieli.