Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

EthoMovies

Powszechnie dostępne i poręczne techniki rejestracji wideo umożliwiają zarejestrować w terenie lub w ad hoc aranżowanych warunkach różnorodne struktury zachowań (taktyki) związane z przyjmowaniem pokarmu, obroną przed wrogami i konkurentami, opieką nad potomstwem, doborem płciowym i innymi. Nawet jednostkowa rejestracja specyficznego zachowania może mieć konkretną wartość poznawczą będąc często jedyną dokumentacją istniejącego zjawiska, podobnie jak opis rzadkiego przypadku klinicznego lub unikatowy okaz w zbiorach. Rejestracja taka poszerza wiedzę o różnorodności i plastyczności zachowań; może prowokować pytania o wartość przystosowawczą i stanowić materiał do porównań. Niechęć wielu pism naukowych do publikowania nie planowanych metodycznie dokumentacji skłoniła mnie do stworzenia internetowej kolekcji własnych i pozyskanych rejestracji wideo.

Przedsięwzięcie EthoMovies ma na celu archiwizację i publikację rejestracji wideo tworząc pierwszą w Europie etologiczne archiwum internetowe. Przewidziane jest gromadzenie trzech rodzajów rejestracji: (1) rejestracje dokumentacyjne przedstawiające akty behawioralne, dotychczas nie nieznane lub szczególnie ciekawe ze względu na warunki, w których zaistniały; (2) rejestracje uzupełniające, będące filmową ilustracją zjawisk już opisanych innej formie i (3) wideo artykuły- czyli rejestracje będące podstawą do dołączonych tekstów z pełną dokumentacją, poddanych ocenie i zatwierdzonych do publikacji.

http://ethology.sggw.pl/index.php