Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr hab. Jana Boczka dr h.c.

Z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pana Prof. dr hab. Jana Boczka dr h.c., pragniemy przekazać Panu Profesorowi wyrazy głębokiego szacunku i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z licznych życiowych dokonań i osobistej pomyślności.

Wieloletnia wytężona praca Pana Profesora i niegasnący wciąż zapał naukowy są dla nas wzorem. Składamy podziękowania za dotychczasową współpracę i bogatą aktywność zawodową. Olbrzymi wkład Pana Profesora w obszar wiedzy akarologicznej stanowi skarbnicę, z której od wielu pokoleń korzystają szerokie rzesze zarówno naukowców, jak i studentów.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Pracownicy Samodzielnego Zakładu Entomologii Stosowanej

Nowy kierunek studiów

 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu otwiera nowy kierunek studiów

"OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN"

 

STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE

przewidywany limit przyjęć - 60

kwalifikacja - biologia albo chemia albo matematyka

początek zajęć - semestr zimowy

czas trwania studiów - 3,5 roku / 7 semestrów

uzyskany tytuł - inżynier

 

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat problemów związanych ze zdrowotnością roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej, wywołanych zaatakowaniem ich przez agrofagi oraz działaniem innych czynników, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych. Student zdobywa rzetelną wiedzę dotyczącą biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów. Absolwent rozumie interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi oraz potrafi  wykorzystać zdobytą wiedzę do ochrony zdrowia roślin, a tym samym do poprawienia jakości i zdrowotności produkowanej żywności. Kierunek kształtuje potrzebę stosowania profilaktyki oraz bezpiecznych metod ochrony roślin, opartych na znajomości biologii, ekologii i  fizjologii czynników chorobotwórczych i szkodliwych. Zdobyta wiedza, a także kontakt z producentami w czasie praktyk, pozwoli absolwentowi kierunku Ochrona Zdrowia Roślin wyjść naprzeciw zadaniom postawionym przez Unię Europejską, ujętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami,  chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci potrafią identyfikować patogeny roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując tradycyjne metody diagnostyczne, jak również techniki oparte o najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki; posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych; potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. W okresie studiów zdobywają świadomość znaczenia dla społeczeństwa i środowiska naturalnego zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanych metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w firmach związanych z ochroną roślin.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwie indywidualnym, w dużych gospodarstwach rolnych, w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, w jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, w szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, w kwarantannowych punktach granicznych, w ogrodach botanicznych i arboretach, w firmach nasiennych i hodowlanych, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów oraz w centrach ogrodniczych.

EthoMovies

Powszechnie dostępne i poręczne techniki rejestracji wideo umożliwiają zarejestrować w terenie lub w ad hoc aranżowanych warunkach różnorodne struktury zachowań (taktyki) związane z przyjmowaniem pokarmu, obroną przed wrogami i konkurentami, opieką nad potomstwem, doborem płciowym i innymi. Nawet jednostkowa rejestracja specyficznego zachowania może mieć konkretną wartość poznawczą będąc często jedyną dokumentacją istniejącego zjawiska, podobnie jak opis rzadkiego przypadku klinicznego lub unikatowy okaz w zbiorach. Rejestracja taka poszerza wiedzę o różnorodności i plastyczności zachowań; może prowokować pytania o wartość przystosowawczą i stanowić materiał do porównań. Niechęć wielu pism naukowych do publikowania nie planowanych metodycznie dokumentacji skłoniła mnie do stworzenia internetowej kolekcji własnych i pozyskanych rejestracji wideo.

Przedsięwzięcie EthoMovies ma na celu archiwizację i publikację rejestracji wideo tworząc pierwszą w Europie etologiczne archiwum internetowe. Przewidziane jest gromadzenie trzech rodzajów rejestracji: (1) rejestracje dokumentacyjne przedstawiające akty behawioralne, dotychczas nie nieznane lub szczególnie ciekawe ze względu na warunki, w których zaistniały; (2) rejestracje uzupełniające, będące filmową ilustracją zjawisk już opisanych innej formie i (3) wideo artykuły- czyli rejestracje będące podstawą do dołączonych tekstów z pełną dokumentacją, poddanych ocenie i zatwierdzonych do publikacji.

http://ethology.sggw.pl/index.php

Więcej artykułów…

  1. Strona nowego kierunku na facebooku