Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Stochastyczny model zachowania owocanek oraz ich reakcji na zabiegi IPM

Stochastic model of on-farm fruit fly behaviour and their response to IPM interventions

Stochastyczny model zachowania owocanek oraz ich reakcji na zabiegi IPM


Grant: Marie Curie EC International Reintegration Grants (EC-IRG)
EC grant number:EC-IRG 208856
SGGW projekt: 502-01-041120075

data rozpocz./zakończenia:01.10.07 / 30.09.11.

Kierownik tematu: Z. T. Dabrowski
Wykonawcy: S. A.Lux

Opis: Przdmiotem grantu jest re-intgracja Wykonawcy grantu po jego powrocie do Polski po wieloletniej pracy naukowej poza terenem Uni europejskiej, poprzez zapewnienie środków pozwajających na wykonanie następujących „produktów“:
1. Opracowanie stochastycznego modelu symulującego zachowanie owocanek w warunka polowych oraz ich reakcję na zabiegi IPM
2. Napisanie rozprawy, wstępnie zatytutułowanej: Application of quantitative ethological analysis for enhancement of IPM methods (Zastosowanie ilościowej analizy etologicznej dla ulepszenia metod IPM.
Przyjęty plan pracy przewiduje etapową realizację obu głównych celów w trakcie czteroletniego okresuy trwania grantu. Zatem w obecnym raporcie zawarte są informacje o postępie dokonanym w realizacji głównych celów grantu.

Zgodnie z założeniami, przygotowano beta-wersję głównego „motoru“ programu symulacyjnego, czyli aktywną, dynamicznie działająca konstrukcję programowa (software) emulująca zachowanie pojedynczych osobników, działającą na zasadzie stochastycznej, pracującą w trybie zbliżonym do procesu Markova, generującą stochastycznie ekwiwalentne, ale za każdym razem unikalne (różne od innych) ciągi zdarzeń. Ta część progamu znajduje się obecnie w fazie ewaluacji.
Oczekuje się, że w procesie iteracji, możliwe powinno być emulowanie rozwoju oraz zachowania populacji. Bazą danych wyjściowych, używanych w trakcjie procesu symulacji, są, wstępnie już przygotowane, uśrednione macierze podstawowych danych biologicznych badanego gatunku owadów, oraz dane alokacji zasobów i cech przestrzennych terenu dla którego symulacja będzie wykonywana.