Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Aktualne badania naukowe Katedry Entomologii Stosowanej

 

Badania i obserwacje nad zachowaniem owocówki jabkóweczki są już wykorzystywane w zaleceniach dotyczących ekonomicznego stosowania pułapek feromonowych i dezorientacji samców w sadach jabłoniowych.

Statystyczne opracowanie wyników wieloletnich badań nad biologią, drapieżnictwem oraz wpływaem na produkcję pieczarek różnych gatunków drapieżnych roztoczy z rodzaju Parasitus będzie podstawą do przygotowania zaleceń integrowanej ochrony pieczarek przed organizmami szkodliwymi. Uprawy pieczarek w Polsce należą do najbardziej dynamicznie rozwijającej się ogrodniczej działalności gospodarczej .

Rozszerzono problematykę badawczą nad opracowaniem technik i metodyki oceny niezamierzonych efektów roślin zmodyfikowanych genetycznie na różne układy troficzne, wykorzystując odmiany kukurydzy z cechą MON 810. W 2009 r. podjęto prace nad oceną oddziaływania kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie na faunę motyli i owadów zapylających, które nie zostały objęte w planach projektów badawczych finansowanych przez MniSzW. Są to jedyne badania laboratoryjne i polowe prowadzone w tym zakresie w Polsce.

Kontynuowane badania podstawowe nad taksonomią i bionomią szpecieli (Eriophyoidea) na iglakach. Obserwacje nad zachowaniem rozrodczym stawonogów (szpecieli i wybranych gatunków chrząszczy) pozwolą na wyjaśnienie ewolucyjnych powiązań pomiędzy zbliżonymi gatunkami.