Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Oddziaływanie odmian kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie z ekspresją genu cry 1 Ab (Bt) na środowisko: wpływ na wybrane grupy stawonogów” jako część projektu badawczego zamawianego „Środowiskowe i ekonomiczne aspekty dopuszczenia uprawy roślin genetyczni

data rozpoczęcia15/01/2007/ data zakończenia: 31/12/2011.

Kierownik tematu: prof. dr hab. Dąbrowski Z.T.
Wykonawcy: prof. dr hab. Hurej M., prof. dr hab. Klukowski Z., dr inż. Twardowski J., dr. inż. Bereś P., mgr. inż. Grabowski M., mgr. inż..Czapla A.

Opis: W sezonie wegetacyjnym 2010 kontynuowano badania polowe nad oddziaływaniem kukurydzy z cechą MON 810 na wybrane grupy fauny nalistnej i glebowej. Analizowano przepływ toksycznego białka Cry 1 AB pomiędzy roślinami kukurydzy – wybranymi gatunkami fitofagów i ich drapieżcami. Szczególną uwagę zwrócono na faunę biegaczowatych (Carabidae), uznawanych jako wskaźniki jakości środowiska.