Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Potencjał anty-oksydacyjny roślin kukurydzy w odpowiedzi na stres suszy i żerowanie szkodnika: podobieństwa i różnice, (projekt własny NN 310 038338)

data rozpoczęcia: 24.03.2010/ data zakończenia: 23.03.2013.
Kierownik tematu: dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz, prof. nadzw. (Kat. Entomologii Stosowanej, WOiAK, SGGW)
Wykonawcy: Prof. dr hab. Barbara Zagnańska, dr Małgorzata Grodkowska, mgr inż. Anna Czapla, mgr inż. Dagmara Szworst-Łupina (Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii)

Opis: W roku 2010 przeprowadzono dwie serie doświadczeń mające na celu ocenę stanu uwodnienia i potencjału anty-oksydacyjnego liści 3 odmian kukurydzy zasiedlonych przez niedocelowego szkodnika kukurydzy - przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) i poddanych suszy glebowej przez okres 4 - 6 dni. Roślinny materiał doświadczalny stanowiły odmiany kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.): 1) transgeniczna odmiana MON- 810 (DKC 3421 YG, Monsanto), 2) odmiana izogeniczna (DKC 3420, Monsanto) oraz 3) konwencjonalna odmiana Bosman (HR Smolice). Określono relatywną zawartość wody w liściach (RWC), po 4 i 6 dniach stresu żerowania roztoczy i stresu suszy glebowej. Trwają analizy aktywności kluczowych enzymów (SOD, CAT, GPX, APX) antyoksydacyjnych w liściach nie traktowanych i traktowanych stresem.