Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wielotroficzne interakcje między przędziorkiem chmielowcem, wciornastkiem zachodnim i drapieżnym roztoczem Amblyseius swirskii (A.-H.) na ogórku szklarniowym traktowanym biostymulatorem wzrostu. (projekt własny Nr N N310 119437), (4)

Wielotroficzne interakcje między przędziorkiem chmielowcem, wciornastkiem zachodnim i drapieżnym roztoczem Amblyseius swirskii (A.-H.) na ogórku szklarniowym traktowanym biostymulatorem wzrostu. (projekt własny Nr N N310 119437),


data rozpoczęcia: 28.09.2009/ data zakończenia: 27.09.2012.

Kierownik tematu : prof. dr hab. Anna Tomczyk
Wykonawcy: Prof. dr hab. Danuta Kropczyńska-Linkiewicz, technik Anna Załęska

Opis: Badano rozwój populacji przędziorka chmielowca i wciornastka zachodniego na roślinach ogórka szklarniowego traktowanych biostymulatorami wzrostu roślin: Asahi i Siapton.
Obydwa zastosowane biostymulatory powodowały ograniczenie rozwoju populacji przędziorka chmielowca i zmniejszenie płodności samic. Zastosowanie biostymulatorów spowodowało ograniczenie możliwości rozwoju przędziorka chmielowca na opryskiwanych nimi roślinach ogórka. Rośliny były mniej uszkodzone, ich wzrost był intensywniejszy i zawiązywały więcej kwiatów w stosunku do roślin porażonych lecz nie opryskiwanych biostymulatorami.

Nie stwierdzono ograniczenia liczebności wciornastków na roślinach ogórka po zastosowaniu wybranych biostymulatorów, wręcz przeciwnie zaobserwowano tendencję do lepszego rozwoju wciornastków na tych roślinach i zwiększania stopnia uszkodzenia roślin. Zaatakowane rośliny, traktowane biostymulatorami, zawiązywały podobną lub większą liczbę kwiatów, w porównaniu z roślinami na których nie stosowano biostymulatorów, jednak nie skutkowało to zwiększeniem intensywności plonowania.

Potencjał anty-oksydacyjny roślin kukurydzy w odpowiedzi na stres suszy i żerowanie szkodnika: podobieństwa i różnice, (projekt własny NN 310 038338)


data rozpoczęcia: 24.03.2010/ data zakończenia: 23.03.2013.
Kierownik tematu: dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz, prof. nadzw. (Kat. Entomologii Stosowanej, WOiAK, SGGW)
Wykonawcy: Prof. dr hab. Barbara Zagnańska, dr Małgorzata Grodkowska, mgr inż. Anna Czapla, mgr inż. Dagmara Szworst-Łupina (Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii)

Opis: W roku 2010 przeprowadzono dwie serie doświadczeń mające na celu ocenę stanu uwodnienia i potencjału anty-oksydacyjnego liści 3 odmian kukurydzy zasiedlonych przez niedocelowego szkodnika kukurydzy - przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) i poddanych suszy glebowej przez okres 4 - 6 dni. Roślinny materiał doświadczalny stanowiły odmiany kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.): 1) transgeniczna odmiana MON- 810 (DKC 3421 YG, Monsanto), 2) odmiana izogeniczna (DKC 3420, Monsanto) oraz 3) konwencjonalna odmiana Bosman (HR Smolice). Określono relatywną zawartość wody w liściach (RWC), po 4 i 6 dniach stresu żerowania roztoczy i stresu suszy glebowej. Trwają analizy aktywności kluczowych enzymów (SOD, CAT, GPX, APX) antyoksydacyjnych w liściach nie traktowanych i traktowanych stresem.

PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 

Temat: Stochastic model of on-farm fruit fly behaviour and their response to IPM interventions

Stochastyczny model zachowania owocanek oraz ich reakcji na zabiegi IPM


Grant: Marie Curie EC International Reintegration Grants (EC-IRG)
EC grant number:EC-IRG 208856
SGGW projekt: 502-01-041120075

data rozpocz./zakończenia:01.10.07 / 30.09.11.

Kierownik tematu: Z. T. Dabrowski
Wykonawcy: S. A.Lux

Opis: Przdmiotem grantu jest re-intgracja Wykonawcy grantu po jego powrocie do Polski po wieloletniej pracy naukowej poza terenem Uni europejskiej, poprzez zapewnienie środków pozwajających na wykonanie następujących „produktów“:
1. Opracowanie stochastycznego modelu symulującego zachowanie owocanek w warunka polowych oraz ich reakcję na zabiegi IPM
2. Napisanie rozprawy, wstępnie zatytutułowanej: Application of quantitative ethological analysis for enhancement of IPM methods (Zastosowanie ilościowej analizy etologicznej dla ulepszenia metod IPM.
Przyjęty plan pracy przewiduje etapową realizację obu głównych celów w trakcie czteroletniego okresuy trwania grantu. Zatem w obecnym raporcie zawarte są informacje o postępie dokonanym w realizacji głównych celów grantu.

Zgodnie z założeniami, przygotowano beta-wersję głównego „motoru“ programu symulacyjnego, czyli aktywną, dynamicznie działająca konstrukcję programowa (software) emulująca zachowanie pojedynczych osobników, działającą na zasadzie stochastycznej, pracującą w trybie zbliżonym do procesu Markova, generującą stochastycznie ekwiwalentne, ale za każdym razem unikalne (różne od innych) ciągi zdarzeń. Ta część progamu znajduje się obecnie w fazie ewaluacji.
Oczekuje się, że w procesie iteracji, możliwe powinno być emulowanie rozwoju oraz zachowania populacji. Bazą danych wyjściowych, używanych w trakcjie procesu symulacji, są, wstępnie już przygotowane, uśrednione macierze podstawowych danych biologicznych badanego gatunku owadów, oraz dane alokacji zasobów i cech przestrzennych terenu dla którego symulacja będzie wykonywana.