Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Rozwój populacji szkodników na roślinach żywicielskich

Przedmiot fakultatywny - 30 godzin (15w + 15 ćw)

Metody określania i prognozowania liczebności populacji szkodnika na roślinie żywicielskiej oraz czynniki wpływające na biologię szkodnika i jego parametry populacyjne. Modele rozwoju populacji. Rola rośliny i innych czynników biotycznych na rozwój populacji szkodnika. Określanie liczebności i zagęszczenia populacji. Populacja szkodnika na roślinach z odpornością konstytutywną i wzbudzoną. Wpływ wybranych czynników abiotycznych na rozwój osobniczy oraz na populację szkodnika.

Wykorzystanie metod biotech. w ochronie roślin

Wykład fakultatywny - 15h

Przegląd genów odporności na owady pozyskanych z bakterii, grzybów, wirusów, roślin wyższych i zwierząt. Przykłady genetycznych manipulacji metabolizmem wtórnym roślin w kierunku syntez substancji toksycznych dla owadów i nie szkodliwych dla ich wrogów naturalnych. Przedstawienie znaczenia uprawnych roślin transgenicznych odpornych na szkodniki w integrowanych metodach ochrony roślin. Omówienie możliwości modyfikacji szkodników oraz wrogów naturalnych szkodników. Sukcesy, porażki i zagrożenia w praktycznym wykorzystaniu GMO w ochronie roślin przed szkodnikami.

Mechanizmy odporności roślin na szkodniki

Przedmiot fakultatywny - 15 godzin (10w + 5 ćw)

Przedstawienie znaczenia interakcji szkodnik – roślina żywicielska w odporności roślin na roślinożerne stawonogi i możliwości wykorzystania odporności w ochronie roślin. Antybioza, Antyksenoza, Tolerancja, Odprność indukowana – bezpośrednia i pośrednia. Testy sprawdzające stopień odporności konstytucyjnej wybranych odmian roślin żywicielskich na 1 – 2 szkodniki (elementy biologii szkodnika, stopień uszkodzenia rośliny). Testy określające poziom odporności wzbudzonej przez induktory biotyczne (mikroorganizmy i wyciągi roślinne).

Wybrane zagadnienia z entomologii

Wykłady - 30 h

Zapoznanie studentów z interwencyjnymi (chemicznymi i biologicznymi) oraz zapobiegawczymi metodami zwalczania fitofagów stanowiącymi ważne elementy metody integrowanej. Omówienie miejsca chemicznych i niechemicznych metod zwalczania szkodników we współczesnym rolnictwie i ogrodnictwie na przykładzie roślin ozdobnych, warzywniczych i sadowniczych (racjonalne stosowanie pestycydów; dobór selektywnych preparatów, ograniczanie dawek pestycydów itp.).

Ćwiczenia - 15 h

Charakterystyka szkodliwych i pożytecznych gatunków nicieni oraz roztoczy. Omówienie systematyki, biologii i szkodliwości wybranych gatunków owadów o aparatach gębowych kłujaco-ssących zasiedlających nadziemne części roślin. Omówienie systematyki, biologii i szkodliwości wybranych gatunków owadów o aparatach gębowych typu gryzącego zasiedlających nadziemne części roślin. Charakterystyka szkodliwych gatunków owadów zasiedlających podziemne części roślin.