Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wybrane zagadnienia z entomologii

Wykłady - 30 h

Zapoznanie studentów z interwencyjnymi (chemicznymi i biologicznymi) oraz zapobiegawczymi metodami zwalczania fitofagów stanowiącymi ważne elementy metody integrowanej. Omówienie miejsca chemicznych i niechemicznych metod zwalczania szkodników we współczesnym rolnictwie i ogrodnictwie na przykładzie roślin ozdobnych, warzywniczych i sadowniczych (racjonalne stosowanie pestycydów; dobór selektywnych preparatów, ograniczanie dawek pestycydów itp.).

Ćwiczenia - 15 h

Charakterystyka szkodliwych i pożytecznych gatunków nicieni oraz roztoczy. Omówienie systematyki, biologii i szkodliwości wybranych gatunków owadów o aparatach gębowych kłujaco-ssących zasiedlających nadziemne części roślin. Omówienie systematyki, biologii i szkodliwości wybranych gatunków owadów o aparatach gębowych typu gryzącego zasiedlających nadziemne części roślin. Charakterystyka szkodliwych gatunków owadów zasiedlających podziemne części roślin.