Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Rozwój populacji szkodników na roślinach żywicielskich

Przedmiot fakultatywny - 30 godzin (15w + 15 ćw)

Metody określania i prognozowania liczebności populacji szkodnika na roślinie żywicielskiej oraz czynniki wpływające na biologię szkodnika i jego parametry populacyjne. Modele rozwoju populacji. Rola rośliny i innych czynników biotycznych na rozwój populacji szkodnika. Określanie liczebności i zagęszczenia populacji. Populacja szkodnika na roślinach z odpornością konstytutywną i wzbudzoną. Wpływ wybranych czynników abiotycznych na rozwój osobniczy oraz na populację szkodnika.