Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Akarologia ogólna i stosowana

Przedmiot specjalizacyjny, wykłady 15 h.; ćwiczenia 13 h.; ćwieczenia terenowe 2; forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test wyboru);

Założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot poszerza wiedzę z zakresu szkodliwych roztoczy występujących w uprawach ogrodniczych. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z obecnym stanem wiedzy na temat akarologii ogólnej oraz najważniejszych grupy roztoczy, ich znaczeniem w życiu i gospodarce człowieka oraz metodami ograniczania liczebności gatunków szkodliwych. W ramach ćwiczeń zaprezentowane będą metody pobierania prób, ich ekstrakcji oraz preparowania, stosowane w badaniach nad poszczególnymi grupami tych stawonogów. Ponadto bazując na spreparowanych osobnikach studenci zapoznają się z cechami diagnostycznymi najważniejszych gospodarczo taksonów roztoczy.

Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje:

Po zakończeniu przedmiotu studenci posiądą wiedzę na temat ogólnych zagadnień dotyczących roztoczy, takich jak: morfologia, anatomia biologia i ekologia. Ponadto bardziej szczegółowo zapoznają się z wiedza na temat grup ważnych gospodarczo. W sposób praktyczny, w ramach ćwiczeń, poznają metody zbierania, kolekcjonowania i preparowania roztoczy oraz posiądą umiejętność rozpoznawanie najważniejszych rodzin i gatunków.

Tematy wykładów/ćwiczeń:

Przedmiot będzie realizowany w blokach dwugodzinnych z podziałem na część wykładową i ćwiczenia. W ramach wykładów omówiona będzie: systematyka, morfologia i anatomia roztoczy; ich biologia i ekologia; przedstawione zostaną szkodliwe gatunki związane z roślinami; szkodniki produktów przechowywanych, roztocze glebowe oraz alergenne i pasożytnicze. Ponadto przedstawione zostaną możliwości wykorzystania roztoczy w biologicznej metodzie ochrony roślin a także metody zwalczania gatunków szkodliwych. Na ćwiczeniach wykonywane będą zadania pozwalające na zapoznaje się studentów z metodami zbioru i konserwacji roztoczy bytujących w różnych środowiskach. Ponadto studenci będą ćwiczyli wykonywanie preparatów mikroskopowych oraz zapoznają się z cechami diagnostycznymi najważniejszych grup tych stawonogów.

Metody i pomoce dydaktyczne:

Wykłady prowadzone będą w oparciu o prezentacje oraz filmy na temat roztoczy. W trakcie ćwiczeń wykorzystane będą urządzenia do ekstrakcji roztoczy (lejki Tulgrena), mikroskopy stereoskopowe do zbierania i preparowanie roztoczy oraz mikroskopy biologiczne do diagnostyki wybranych grup i gatunków roztoczy. Ponadto przewidziane jest krótkie wyjście w teren w celu poznania metod pobierania prób do badań nad ta grupa stawonogów. próby te wykorzystane będą w trakcie ćwiczeń.

Literatura (podstawowa i uzupełniająca):

Krantz G.W., Walter D.E. 2009. A manual of Acarology. Texas University Press, Lubock.
Boczek J. 1999. Zarys Akarologii Rolniczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Boczek J., Lewandowski M. 2016. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Evans G.O. 1992. Principles of Acarology. Wallingford, Oxon.