Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Integrowana ochrona roślin rolniczych przed szkodnikami

Integrowana ochrona roślin rolniczych przed szkodnikami

Przedmiot kierunkowy, wykłady 15 h.; ćwiczenia 30 h.; forma zaliczenia: egzamin pisemny;

Założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot realizowany będzie, w formie wykładów oraz ćwiczeń, prowadzonych w zarówno w sali ćwiczeniowej oraz w terenie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi biologii szkodników poszczególnych upraw rolniczych, metodami ich monitoringu oraz zwalczania, a także metodykami integrowanej produkcji dla roślin. W ramach ćwiczeń, studenci będą doskonalili umiejętność identyfikacji szkodników oraz ich uszkodzeń, a także ćwiczyli planowanie zabiegów ochrony przed szkodnikami w oparciu o zasady integrowanej produkcji roślin rolniczych. W ramach wykładów poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące wpływu pestycydów na środowisko oraz organizmy pożyteczne.

Opis przedmiotu:

Tematyka wykładów: Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na liczebność populacji organizmów szkodliwych i pożytecznych w agrocenozach; metody ograniczania liczebności organizmów szkodliwych stosowane w integrowanej metodzie ochrony upraw rolniczych; zasady integrowanej ochrony roślin rolniczych; systemy integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw rolniczych.

Tematyka ćwiczeń: Możliwości wykorzystania poszczególnych metod w integrowanej ochronie roślin; analizę przepisów prawnych w zakresie ochrony roślin; przegląd i diagnostykę najważniejszych szkodników poszczególnych upraw ogrodniczych, metody sygnalizowania i prognozowania występowania szkodników; dobór metod ograniczania liczebności szkodników; dobór zoocydów w integrowanej produkcji; zasady dobrej praktyki rolniczej; przegląd, analizę oraz dyskusję nad problemami występowania szkodników w różnych uprawach ogrodniczych zawartych w „Metodykach Integrowanej Produkcji”, zalecanych przez PIORiN dla poszczególnych upraw roślin rolniczych; ćwiczenia terenowe: określenie liczebności zimujących stadiów szkodników, wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu pojawu szkodników oraz wpływ roślinności otaczającej na liczebność organizmów pożytecznych.

Literatura (podstawowa i uzupełniająca):

Boczek J., Lewandowski M. 2016. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Boczek J. 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin., Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Goszczyński W. 1993. Zoocydy w ochronie roślin.Wydawnictwo SGGW, Warszawa;
Trojan P. 1975. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa.
Hagler J.R., 2000 Biological control. In: Rechcigl J.E., Rechcigl N.A. 2000. Insect pest management. Techniques for environmental protection. Lewis Publ. Boca Raton, London, New York, pp. 207-241.
Gerson U., Smiley R.L., Ochoa R. 2003. Mites (Acari) for Pests Control. Blackwell Science Ltd, Oxford, UK.
Diagnostyka szkodników roślin. Tomy I-IV. Prace zbiorowe pod redakcją Jana Boczka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.