Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Nowoczesne metody ochrony roślin

 

Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje:

Analiza i obiektywna (krytyczna) ocena bieżących i nowo-wdrażanych rozwiązań, metod i technik ochrony roślin w zakresie ich skuteczności, celowości stosowania, oddziaływania na środowisko.

Tematy wykładów (treści programowe):


1. Ewolucja myśli i kierunki rozwoju metod stosowanych w ochronie roślin przed chorobami.
2. Przegląd i charakterystyka metod stosowanych w ochronie roślin przed chorobami.
3. Zasady dobrej praktyki w ochronie roślin.
4. Kwarantanna jako metoda ochrony.
5. Charakterystyka wybranych organizmów kwarantannowych o szczególnym znaczeniu.
6. Biologiczne metody ochrony roślin przed chorobami.
7. Charakterystyka biopreparatów mających zastosowanie w ochronie biologicznej.
8. Kierunki rozwoju chemicznych metod ochrony roślin przed chorobami.
9. Rolnictwo precyzyjne w ochronie roślin przed chorobami.
10. Hodowla roślin odpornych na patogeny.
11. Wykorzystanie GMO w ochronie roślin przed chorobami.
12. Zasady ochrony roślin przed chorobami w integrowanej produkcji.
13. Zasady ochrony roślin przed chorobami w rolnictwie ekologicznym.
14. Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin przed chorobami.
15. Zaliczenie części fitopatologicznej przedmiotu.
16. Najważniejsze zadania współczesnej ochrony roślin przed szkodnikami.
17. Unowocześnianie metod profilaktycznych, znaczenie kwarantanny – nowoczesne techniki wykrywania i likwidacji szkodnika.
18. Unowocześnianie metod profilaktycznych, znaczenie kwarantanny – nowoczesne techniki wykrywania i likwidacji szkodnika cd.
19. Nowe trendy w metodach agrotechnicznych. Znaczenie bioróżnorodności, uprawy współrzędne.
20. Zwiększanie możliwości wykorzystania metod fizycznych w monitoringu szkodników.
21. Zwiększanie możliwości wykorzystania metod mechanicznych w monitoringu szkodników.
22. Perspektywy rozwoju metod biologicznych w walce ze szkodnikami upraw ogrodniczych.
23. Wykorzystanie odporności roślin na szkodniki w integrowanych programach ochrony roślin.
24. Genetyka molekularna w ochronie roślin przed szkodnikami.
25. Wykorzystanie substancji sygnalnych w walce ze szkodnikami upraw ogrodniczych
26. Modelowanie matematyczne w ochronie roślin przed szkodnikami: populacje, straty, interakcje trójtroficzne.
27. Wykorzystanie modeli fenologicznych w walce ze szkodnikami.
28. Analiza ryzyka dotycząca zagrożenia upraw i środowiska nowymi fitofagami i entomofagami.
29. Nowoczesne insektycydy.
30. Zaliczeni części entomologicznej przedmiotu.

Metody i pomoce dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Literatura (podstawowa i uzupełniająca):


Agrios G.N. 2004. Plant pathology. Elsevier Acad. Press.
Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik dobrej praktyki ochrony roślin. IOR.
Lipa J., Zych A. 1994. Kwarantannowe agrofagi Europy. IsiK Skierniewice.
Racjonalna technika ochrony roślin. 2006. Inp. Ochrony Roślin