Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Pestycydy

 

Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się regulacjami prawnymi dotyczącymi obrotu i stosowanie środków ochrony roślin oraz posiądą wiedzę na temat zagrożeń i korzyści wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. W trakcie wykładów studenci zostaną uczuleni na konieczność przestrzegania zasad BHP w trakcie stosowania, magazynowania i transportu pestycydów. Ponadto zdobędą informacje dotyczące zasad doboru pestycydów oraz interpretacji etykiet ich stosowania.

Tematy wykładów/ćwiczeń (treści programowe):


Wykłady
1. Regulacje prawne dotyczące sprzedaży i stosowanie środków ochrony roślin.
2. Zasady ich rejestracji środków ochrony roślin.
3. Omówienie informacji zawartych na etykiecie preparatu.
4. Toksyczność preparatów oraz ich wpływ na organizmy i środowisko.
5. BHP przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.
6. Podział i ogólna charakterystyka pestycydów.
7. Przegląd zoocydów.
8. Przegląd fungicydów (podział fungicydów na grupy na podstawie ich mechanizmu działania).


Ćwiczenia
1. Wyznaczanie LC50 wybranych pestycydów dla dwóch gatunków owadów (test wstępny) (2 godz.).
2. Wyznaczanie LC50 wybranych pestycydów dla dwóch gatunków owadów (test szczegółowy) (2 godz.).
3. Ocena wybranych fungicydów na podstawie wpływu na wzrost grzybni na sztucznym podłożu (tzw. test fungicydowy).
4. Odczytanie i omówienie wyników testu fungicydowego.
5. Zaliczenie przedmiotu .

Metody i pomoce dydaktyczne:

Wykłady prowadzone będą w oparciu o prezentacje oraz filmy na temat badania i stosowania pestycydów. W ramach ćwiczeń studenci będą wykonywać zadania dotyczące wyznaczania stężenia letalnego wybranych pestycydów (LC50) oraz wykonają tzw. test fungicydowy.

Literatura (podstawowa i uzupełniająca):


Borecki Z., 1984. Fungicydy stosowane w ochronie roślin
Boczek J. 2001. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydanie IV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Goszczyński W. 1993. Zoocydy w ochronie roślin.Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Kryczyński S., 2002. Podstawy fitopatologii. Rozwój SGGW, Warszawa, wyd. II.
Miętkiewski R. 1998. Praca zbiorowa. Zarys nauki o szkodnikach roślin uprawnych. Część I i II. Wydawnictwo Uczelniane WSRP, Siedlce.