Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Ochrona roślin - entomologia (ZSZ w Warszawie)

Tematyka wykładów:

1. Stanowisko systematyczne, morfologia, anatomia oraz znaczenie najważniejszych grup szkodników: nicienie, roztocze, owady.
2. Czynniki ekologiczne i ich wpływ na populacje szkodników – część 1;
3. Czynniki ekologiczne i ich wpływ na populacje szkodników – część 2;
4. Elementy ekonomiki ochrony roślin;
5. Metody ochrony roślin – metody prewencyjne;
6. Metody ochrony roślin – metoda mechaniczna, fizyczna i biologiczna;
7. Metody ochrony roślin metoda chemiczna i kompleksowa.
8. Różnorodność form w świecie owadów, jako najważniejszej grupy szkodników;
9. Wybrane zagadnienia dotyczące ekologii populacji, biocenozy i ekosystemu.

Tematyka ćwiczeń: (zajęcia w blokach 2 godz.)

1. Morfologia i anatomia oraz rozwój owadów (ogólna budowa owadów, budowa oraz typy aparatów gębowych i odnóży, budowa i funkcje układów wewnętrznych,typy metamorfozy, typy larw i poczwarek);
2. Charakterystyka rzędów owadów występujących w Polsce (cechy diagnostyczne, występowanie oraz znaczenie gospodarcze);
3. Szkodniki roślin uprawnych (poznawanie cech diagnostycznych poszczególnych gatunków) oraz zaliczenie przedmiotu.
Zalecana literatura:
4. Ważniejsze gatunki szkodliwych nicieni i roztoczy (budowa i rozwój, cechy diagnostyczne, bionomia, szkodliwość i zwalczanie);
5. Szkodniki wielożerne oraz szkodniki roślin okopowych (bionomia, szkodliwość i zwalczanie);
6. Szkodniki roślin krzyżowych i motylkowatych (bionomia, szkodliwość i zwalczanie);
7. Szkodniki zbóż oraz szkodniki magazynowe (bionomia, szkodliwość i zwalczanie);
8. Morfologia i anatomia owadów (ogólna budowa owadów, budowa oraz typy aparatów gębowych i odnóży, budowa i funkcje układów wewnętrznych);
9. Rozwój owadów (typy metamorfozy, typy larw i poczwarek), charakterystyka wybranych rzędów owadów;

Literatura:

J. Boczek 2001. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW.
R. Miętkiewski 1998. Zarys nauki o szkodnikach Roślin. Wydawnictwo Uczelniane WSRP w Siedlcach.
J. Zahradnik 1996. Przewodnik. Owady. Multico Warszawa.