Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Tematy prac inżynierskich

Dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz, prof. SGGW

W poszukiwaniu pokarmu: kryteria wyboru rośliny przez szkodnika.

Obrona poprzez atak: znaczenie białek indukowanych w trakcie żerowania szkodnika.

Obrona poprzez atak: rola lotnych metabolitów wtórnych w relacjach roślina-szkodnik-entomofag.

Obrona poprzez atak: znaczenie roślinnych metabolitów wtórnych w ograniczaniu skutków żerowania szkodników.

Dr hab. Marek Kozłowski, prof. SGGW

Fokalne obserwacje aktywności długoryjków malwowych, Rhopaloapion longirostris (Col.: Curculionidae).

Akumulacja uszkodzeń liści powodowanych przez szrotówka lipowiaczka Phyllonorycter issikii (Lep.: Gracillariidae) na drzewach przyulicznych.

Dokumentacja filmowa konstrukcji kokonów przez larwy ryjkowcowatych (Col.: Curculionidae).

Krajowe i zagraniczne zasoby internetowe z dziedziny entomologii podstawowej i stosowanej.

Rejestracja zachowań rozrodczych wybranych gatunków owadów roślinożernych.

Dr hab. Mariusz Lewandowski

Indywidualny dobór zagadnień w zakresie:

Biologii i ekologii szpecieli oraz drapieżnych i pasożytniczych gatunków roztoczy.

Fauny szpecieli występujących na różnych grupach roślin.

Dr hab. Katarzyna Michalska

Wstępna ocena skuteczności wybranych gatunków dobroczynków w zwalczaniu szpeciela jukkowca (Cecidophyopsis hendersoni).

Akarodomacja na liściach wybranych gatunków roślin drzewiastych i zielnych oraz ich wykorzystanie przez roztocze drapieżne, roślinożerne i grzybożerne.

Dr Ewa Puchalska

Indywidualny dobór zagadnień z zakresu:

- biologii i ekologii akarofauny zasiedlającej drzewa i krzewy parkowe

- biologii i ekologii drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae

- relacji trójtroficznych drapieżca-fitofag-roślina

Prof. dr hab. Anna Tomczyk

Wykorzystanie atraktantów i roślin wskaźnikowych w integrowanej ochronie roślin

Rola czynników biotycznych w rozwoju populacji szkodliwych owadów i roztoczy