Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Tematy prac magisterskich

 

Dr hab. Małgorzata Kiełkiewicz, prof. SGGW

Wpływ odżywiania się pokarmem z roślin pomidora z genem Mi na parametry populacyjne przędziorka chmielowca.

Wpływ pobierania pokarmu z roślin pomidora z genem Mi na rozwój mszycy ziemniaczanej.

Fauna szkodliwa i pożyteczna na roślinach pomidora w uprawie polowej.

Dr hab. Mariusz Lewandowski

Indywidualny dobór zagadnień w zakresie:

Biologii i ekologii szpecieli oraz drapieżnych i pasożytniczych gatunków roztoczy.

Fauny szpecieli występujących na różnych grupach roślin.

Dr hab. Katarzyna Michalska

Obserwacje zachowań obronnych u szpeciela Aculus comatus.

Wpływ obecności dobroczynków, przędziorków oraz ich zapachów na tempo składania spermatoforów i jaj przez wybrane gatunki szpecieli.

Dr Ewa Puchalska

Indywidualny dobór zagadnień z zakresu:

- biologii i ekologii akarofauny zasiedlającej drzewa i krzewy parkowe,

- biologii i ekologii drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae,

- relacji trójtroficznych drapieżca-fitofag-roślina.