Samodzielny Zakład Entomolgii Stosowanej SGGW

Wykaz prac opublikowanych w roku 2009

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia od 1 do 6 pkt

1. Boczek J., Dąbrowski Z.T., Garnis J. 2009. Chwasty w agrocenozach a ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami, Post. nauk Roln 1: 53-65.

2. Dąbrowski Z.T., Boczek J., Kropczyńska-Linkiewicz D., Garnis J. 2008. Znaczenie infrastruktury ekologicznej w integrowanej ochronie roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (3):761-770.

3. Dziekańska I., Sielezniew M. 2008. Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) of the Kampinos National Park and its buffer zone. Fragmenta Faunistica 51 (2): 107-118

4. Garnis J., Dąbrowski Z.T. 2008. Effect of crop plant species on the efficacy of pheromone traps for monitoring of the turnip moth (Agrotis segetum [Schiff.]) (Lep., Noctuidae). Veget. Crops Res. Bull. 2008, 58: 23-40.

5. Garnis J., Kropczyńska-Linkiewicz D., Dąbrowski Z. T., Sikorski P., Sagan A., Usińska A, Walerowski P. 2009. Wpływ roślinności otoczenia pola na dynamikę populacji roślinożernych i drapieżnych roztoczy w różnych systemach produkcji truskawek. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3): 996-1005.

6. Kropczyńska-Linkiewicz D., Garnis J., Jaworski S., Krężlewicz M. 2009. Drapieżne roztocze występujące w otoczeniu plantacji krzewów jagodowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49, (3): 1047-1056

7. Legutowska H, Zwolińska N. 2009. Szkodliwe nicienie kwarantannowe w Polsce oraz znajdujące się na liście EPPO. Nowości Warzywnicze 48: 35-47.

8. Legutowska H., Kropczyńska- Linkiewicz D., Sitko M., 2009. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) jako źródło drapieżnych roztoczy dla upraw rolnych i ogrodniczych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (3):1-9.

9. Lewandowski A. Górecka J. 2008 Effect of transgenic maize MON 810 on selected non-target organisms: the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) and its predator –green lacewing (Chrysoperla carnea Steph.) Veget. Crops Res. Bull.: 69: 21-30

10. Tomczyk. A., Czajkowska B. 2009. Znaczenie zawartości podstawowych i wtórnych metabolitów w cebulach lilii z kultur in vitro dla rozwoju populacji rozkruszka drobnego (Tyrophagus putrescentiae Schr.). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (2): 735 – 739.

11. Woźniak K., Dąbrowski Z.T., Słowiński A. 2008. Czynniki warunkujące wykorzystanie metody dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki (Carpocapsa pomonella). Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1378-1382.

 

MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

1. Kiełkiewicz M., Willimowski B., Szaryńska P. 2008. Tomato plant growth and resistance to some arthropod herbivores in response to harpin and grapefruit seed extract treatments. Biostimulators in modern agriculture. Solanaceous crops. Z.T. Dąbrowski (ed.). The Editorial House Wieś Jutra, Limited. Warszawa: 27-35. (MONOGRAFIA)

2. Kiełkiewicz M., Puchalska E., Czajkowska B. 2009, Host spruce quality and its effect on spruce spider mite (Oligonychus ununguis Jacobi, Acari: Tetranychidae) biology IOBC/wprs Bull 44: 109-118

3. Kotowski W., Matysiak A., Dziekańska I., Sielezniew M. 2009. Grasslands of the Kampinos National Park, Poland. In: Veen P., Jefferson R., de Smidt J, van der Straaten J (eds). Grasslands in Europe of High Nature Value, KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, pp.95-102

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

1. Kozłowski M. W. 2008. Owady Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-7073-666-8, ss 360

2. Kozłowski M. W. 2009. Owady polski. Chrząszcze. MULTICO ISBN: 978-83-7073-784-9 ss 366;

3. Legutowska H. 2009. Preparaty roślinne. Wyd. Działkowiec: ss 51.

4. Wiland J., Szymona J., Legutowska H., 2009. Kalendarz biodynamiczny 2010. Wyd. Działkowiec: ss 79 .

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski lub polski

1. Boczek 2009. Możliwości zwalczania kleszczy metodami biologicznymi. In: Buczek A., Błaszak C. (Eds). Międzynar.Sympozjum "Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie med. i sanit:131-9

2. Legutowska H., Garnis J., 2008, Wzbogacanie bioróżnorodności dla zapewnienia równowagi biologicznej w gospodarstwach ekologicznych, Monografia pod redakcją Ewy Matejaszczyk: Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych, Instytut Ochrony Roślin, Wyd. IOR-PIB, Poznań, pp. 70-79

3. Dziekańska I.,Sielezniew M. 2008. Higrofilne motyle dzienne Kampinoskiego Parku Narodowego i aspekty ich ochrony. W: 15 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego-„Motyle ekosystemów bagiennych”. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza str. 56-65

POPULARNO-NAUKOWE i INNE

1. Boczek J. 2009. Owady - szkodniki pasz. Polskie Drobiarstwo 1:2-5

2. Dabert J., Boczek J. 2009. Roztocze piór - mało znane pasożyty ptaków. Polskie Drobiarstwo 2: 2-7

3. Dąbrowski Z.T. 2009. Konieczność badań nad oddziaływaniem odmian zmodyfikowanych genetycznie (GM) na środowisko – odpowiedz ekologom i politykom. Wieś Jutra. 1(126): 33-38.

4. Dąbrowski Z.T. 2009. Odpowiedz ekologom i politykom na temat oddziaływania roślin GM na środowisko. Przegląd Zbożowo-Młynarski. 5: 28-30.

5. Górecka J. 2009. Stan upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na świecie i w Polsce. Wieś Jutra. 1 (126): 31-32.

6. Kropczyńska–Linkiewicz D., Rytel M. 2009. Szkodniki zieleni miejskiej. Szkodniki drzew i krzewów iglastych. Część III. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. DDD 2: 12-18.

7. Legutowska H. 2009. Co robić z odpadami ?.Nie spalać!!!. Działkowiec: 10: 62.

8. Legutowska H. 2009. Czytelnicy pytają. Brązowiejące żywotniki. Działkowiec 8:75.

9. Legutowska H. 2009. Jak ratować kasztanowce. Świat Nauki 9: 88.

10. Legutowska H., 2009. XI. Przypomnienia organizacyjne 1. Co robić z odpadami?. Biuletynu Informacyjny PZD (14): 77.

11. Legutowska, H. 2009. Grzechy przeciwko środowisku. Działkowiec 3: 52.

12. Lewandowski M. 2009. Szkodniki występujące w pieczarkarniach Materiały z konferencji Pieczarkalia, Łosice 18 września 2009: 28-30

13. Lewandowski M. 2009. Terminarz zwalczania szkodników pieczarek Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki" 2: 11-18

14. Lewandowski M. 2009. Zwalczanie szkodników: metoda chemiczna czy biologiczna Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki" 3: 28-32

15. Lewandowski M. 2009. Organizmy szkodliwe występujące w pieczarkarniach. Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki" 1: 43-48

16. Lewandowski M. Szafranek P. 2009. Drapieżne roztocze jako alternatywa dla chemicznej metody zwalczania muchówek w pieczarkarniach Biuletyn Producentów Pieczarek "Pieczarki" 4: 34-37

17. Rytel M., Kropczyńska –Linkiewicz D. 2009. Szkodniki zieleni miejskiej. Część II. Przegląd szkodników specyficznych dla określonych gatunków roślin. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. DDD 1: 14 – 24

18. Zwolińska N., Legutowska H. 2009. Nicienie kwarantannowe. Agrotechnika 12: 20-23

19. Zwolińska N., Legutowska H. 2009. Uwaga na mątwika burakowego. Owoce Warzywa Kwiaty 18: 26-27.

Popularyzatorskie i INNE (Materiały konferencyjne)

1. Błaszak C., Boczek J. 2008. Endopasożytnictwo u wybranych stawonogów (Arthropoda): szczękoczułkopodobne (Cheliceromorpha) i skorupiaki (Crustacea). In: Buczek A., Błaszak C. (Eds). Stawonogi. Oddziaływanie na żywiciela. Akapit, Lublin:13-19.

2. Godzina M., Kiełkiewicz M., Szymczykiewicz K. 2009. Odporność pomidora gruntowego z genem Mi-1.2 na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) [Tomato carrying Mi-1.2 gene as a host-plant to the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch): results of laboratory evaluation]. Streszczenia z Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Warzywniczej pt: ‘Postęp w technologii uprawy warzyw psiankowatych’ Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, 22 października 2009: 33-35.

3. Godzina M., Stanaszek M., Kiełkiewicz M. 2009. Marker SCAR: Diagnostyka molekularna odporności na guzaki (Meloidogyne spp.) roślin pomidora uprawnego(Solanum lycopersicum L.) [SCAR marker: Molecular diagnostics of root-knot nematode (Meloidogyne spp.) resistance in tomato plants (Solanum lycopersicum L.)]. Streszczenia z Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Warzywniczej pt: ‘Postęp w technologii uprawy warzyw psiankowatych’ Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, 22 października 2009: 50-53.

4. Kiełkiewicz M., Gajc-Wolska J., Szwacka M., Malepszy S. 2009 Impact of transgenic cucumbers expressing the thaumatin II gene on the occurrence of arthropod fauna. IOBC/wprs Bullettin 44: 149-153.

5. Walerowski P., Dąbrowski, Garnis J. 2009. Surrounding vegetation of strawberry plantations as potential source of predatory mites (Acari: Phytoseiidae). Proceedings of the 33rd Conference of Agricultural Students and Veterinary Medicine with International Participation, Universitet u Novom Sadu, Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad, 20.11.2009:181-187.

6. Woźniak K., Dąbrowski Z.T. 2009. Stosowanie biologicznego preparatu Carpovirusine Super S.C. w różnych programach zwalczania owocówki jabłkóweczki. W: „Praktyka ochrony roślin a uwarunkowania rynków”. LII Ogólnopolska Konf. Ochr. Roślin Sadowniczych. Centrum Kongresowe OSSA, 18-19 marca 2009 r. Wydawnictwo Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 95-102.

7. Woźniak K., Dąbrowski Z.T., Słowiński A. 2008. Możliwości wykorzystania preparatów wirusowych i feromonów w ochronie sadów jabłoniowych w Polsce. W. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych (Monografia pod redakcją Ewy Matyjaszczyk). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań: 370-375.

8. Woźniak K., Dąbrowski Z.T., Słowiński A. 2008. Wykorzystanie metody dezorientacji samców i preparatów wirusowych przeciwko owocówce jabłkóweczce. W: Problemy ochrony roślin sadowniczych w aspekcie Integrowanej Produkcji Owoców. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice. Wyd, ISiK: 74-81.

Abstrakty

1. Czapla A., Kiełkiewicz M., Zagdańska B. 2009. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w roślinach kukurydzy w początkowym okresie suszy i żerowania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch). XXXI Sympozjum Akarologiczne, Tleń, 8-10 października 2009 (poster)

2. Dąbrowski Z. T., Garnis J.. 2009. Znaczenie funkcyjnej bioróżnorodności w ochronie upraw ogrodniczych przed szkodnikami: stan badań w UE. Streszczenia: Konferencja naukowa „ Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września 2009, ss. 31.

3. Dąbrowski Z. T., Garnis J.. 2009. Znaczenie infrastruktury dla ekologicznej stabilności agrocenozy. Szkolenie: „Chemiczna ochrona roślin a zachowanie bioróżnorodności – różne opinie i punkty widzenia” – 29-30 września 2009 Poznań IOR-PIB ss. 13-14

4. Dąbrowski Z.T. 2009. Cele i znaczenie infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony roślin. Sympozjum przedsesyjne Komitetu Ochrony Roślin PAN: „Rola użytków ekologicznych w kształtowaniu różnorodności agrocenoz”. Streszczenie 49 Sesji Naukowej Inst .Ochr. Roślin – PIB: 41-42.

5. Dąbrowski Z.T. 2009. Exploring the Polish sustainable agriculture as a benchmark to improve biodiversity management in intensive agriculture systems. 1st International Conference „Conserving arable weed diversity – the role of weeds as an ecological resource and indicators of agro-ecosystem function”. Plant Breeding and Acclimatization Institute in Radzików, 6-9.07. 2009 r. Book of Abstracts: 30-31.

6. Dąbrowski Z.T. 2009. Znaczenie infrastruktury ekologicznej dla ekologicznej stabilności agrocenoz. 1st International Conference „Conserving arable weed diversity – the role of weeds as an ecological resource and indicators of agro-ecosystem function”. Plant Breeding and Acclimatization Institute in Radzików, 6-9.07. 2009 r.

7. Dąbrowski Z.T., Klukowski Z., Hurej M., Górecka J., Twardowski J. 2009. Porównanie metod oceny wpływu roślin zmodyfikowanych genbetycznie na układy troficzne w warunkach polskich. Streszczenie 49 Sesji Naukowej Inst. Ochr. Roślin – PIB: 94-95.

8. Dąbrowskji Z.T. 2009. The Polish sustainable agriculture as a benchmark to improve biodiversity management in intensive agriculture systems. „Biodiversity” PolSCA Meeting: Scientific competence and research potential in biodiversity; priority, research fields and discussion. Biuro Promocji Nauki „PolSCA”, 27. 05. 2009, Brussel

9. Garnis J., Kropczyńska-Linkiewicz D., Dąbrowski Z. T., Sikorski P., Sagan a., Usińska A, Walerowski P.. 2009. Wpływ roślinności otoczenia pola na dynamikę populacji roślinożernych i drapieżnych roztoczy w różnych systemach produkcji truskawek. Streszczenia: XLIX Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań 19-20 luty 2009, ss. 386-387.


10. Godzina M., Kiełkiewicz M. 2009. Bionomia przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na roślinach pomidora odpornego na nicienie [Bionomy of two-spotted spider mite (tetranychus urticae koch) on tomato plants resistant to nematodes]. 49. Sesja Naukowa IOR PIB. Streszczenia, Poznań, 19-20 lutego 2009: 38 (poster).

11. Godzina M., Kiełkiewicz M., Szymczykiewicz K. 2009. Odporność pomidora gruntowego z genem Mi-1.2 na przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) [Tomato carrying Mi-1.2 gene as a host-plant to the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch): results of laboratory evaluation]. Streszczenia z Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Warzywniczej pt: ‘Postęp w technologii uprawy warzyw psiankowatych’ Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, 22 października 2009: 33-35 (referat).

12. Godzina M., Kiełkiewicz M., Szymczykiewicz K. 2009. Zachowanie przędziorka chmielowca na pomidorze z genem Mi-1.2. XXXI Sympozjum Akarologiczne, Tleń, 8-10 października 2009 (poster)

13. Godzina M., Staniaszek M., Kiełkiewicz M. 2009. Marker SCAR: Diagnostyka molekularna odporności na guzaki (Meloidogyne spp.) roślin pomidora uprawnego(Solanum lycopersicum L.) [SCAR marker: Molecular diagnostics of root-knot nematode (Meloidogyne spp.) resistance in tomato plants (Solanum lycopersicum L.)]. Streszczenia z Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Warzywniczej pt: ‘Postęp w technologii uprawy warzyw psiankowatych’ Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, 22 października 2009: 50-53 (poster).

14. Górecka J., Dąbrowski Z.T. 2009. Effects of MON 810 maize variety on tritrophic relations: Tetranychus urticae (Koch) – Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot). IOBC/WPRS Working Group “GMO in Integrated Plant Production” - „Ecological impact of genetically modified organisms (EIGMO)”, 14-16.05.2009 r.

15. Kropczyńska-Linkiewicz D., Garnis J., Jaworski S., Krężlewicz M.. 2009. Drapieżne roztocze występujące w otoczeniu plantacji krzewów jagodowych. Streszczenia: XLIX Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań 19-20 luty 2009, ss. 49-50.

16. Legutowska H., Marczyk U., Witkowska E., Oleszczuk M. 2009. Skład gatunkowy pajaków (Araneae) występujących na pokrzywie zwyczajnej (Urtica dioica L.) na różnych stanowiskach. 49. Sesja Naukowa IOR PIB, Streszczenia, Poznań 19-20 lutego 2009: 375-376.

17. Łabanowska-Bury D., Dąbrowski ZX.T. Znaczenie roślinności otoczenia upraw warzywnych w ochronie przed szkodnikami. Streszczenie 49 Sesji Naukowej Inst.Ochr. Roślin – PIB: 94-95.

18. Sikorski P., Garnis J., Sikorska D., Wierzba M.: 2009: Vegetation of the strawberry plantation margins as a source for predatory mites (Phytoseiidae) in relation to their value for beneficial insects. Streszczenia: 1st International Conference: “Conserving arable weed diversity – the role of weeds as an ecological resource and indicators of agro-ecosystem function”, Radzików/Jawczyce 7-9 lipca 2009, ss. 22-23.

19. Soika G., Kiełkiewicz M. 2009. Występowanie Eriophyes exilis (ACARI: Eriophyoidea) i morfologia galasów na liściach lip. XXXI Sympozjum Akarologiczne, Tleń, 8-10 października 2009 (poster)

20. Tomczyk A., Suszko M., Jarmoc A. Wpływ metabolitów wtórnych zawartych w wyciągach wybranych roślin na przędziorka chmielowca. Tleń, 8-10 października 2009 - Krajowe Sympozjum Akarologiczne

21. Tomczyk. A., Czajkowska B. 2009. Znaczenie zawartości podstawowych i wtórnych metabolitów w cebulach lilii z kultur in vitro dla rozwoju populacji rozkruszka drobnego (Tyrophagus putrescentiae Schr.). Streszczenia, Poznań 19-20 lutego 2009